عملکرد کلیه ها 2
کلیه ها چه می‌کنند؟
۲۹-۰۶-۱۳۹۶
کاربران اینترنت
آماری جالب از فعالیت کاربران اینترنت در ایران و جهان
۲۳-۰۶-۱۳۹۶

موشن گرافیک سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج

فضای سبز کرج2

اینفوگرام-مرکز تخصصی اینفوگرافیک، این اینفوموشن را به سفارش سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در سال ۱۳۹۳ طراحی کرده است.