گام های سبز پسماند
گامهای سبز پسماند
۱۹-۰۴-۱۳۹۴
معلولیت-از نیازها و کمبودها تا ابزارها و راهکارها
معلولیت؛ از نیازها و کمبودها تا ابزارها و راهکارها
۱۹-۱۱-۱۳۹۳

مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز اسناد شهر تهران

مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز اسناد شهر تهران

در راستای تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله و سیاستهای کلان نظام اطلاعات دانشی در حوزه مدیریت شهری، با توجه به تنوع و حجم دانش و اطلاعات و نیز سرعت فزاینده دسترسی به آن، که متأثر از رویکردهای نوین فن آوریهای روز جهان می باشد، مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز اسناد به منظور ارتقاء کیفیت مدیریت دانش در زمینه استراتژیها و سیاستهای مرتبط با حوزه ماموریتی سازمان خود، نمایی از فرآیند های کاری و عملکردی را در این اینفوگرافیک به نمایش می گذارد.