مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز اسناد شهر تهران
مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز اسناد شهر تهران
۱۹-۰۱-۱۳۹۴
حمل و نقل و محیط زیست
حمل و نقل و محیط زیست!
۱۹-۱۱-۱۳۹۳

معلولیت؛ از نیازها و کمبودها تا ابزارها و راهکارها

معلولیت-از نیازها و کمبودها تا ابزارها و راهکارها

اینفوگرافیک «معلولیت؛ از نیازها و کمبودها تا ابزارها و راهکارها» به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت (۱۲ آذر ماه) به کوشش «اینفوگرام – مرکز تخصصی اینفوگرافیک» و با همکاری «ساینس آنلاین» طراحی شده است.

این اینفوگرافیک به بیان نیازها و کمبودهای افراد دارای معلولیت در جهان پرداخته و با ارائه آمار، مشکلات و نواقص موجود را مطرح کرده است. در ادامه، چند راهکار در راستای کاهش نابرابری‌های خدمات بهداشت و درمان و داشتن جامعه‌ای برابر برای افراد سالم و افراد دارای معلولیت، پیشنهاد کرده است.